Nederlands

De opleiding tweedegraads docent Nederlands is een traject voor zittende docenten en initiële studenten.

 

Wat kun je van IPA verwachten

IPA biedt sinds collegejaar 2013-2014 een opleiding tot tweedegraads docent Nederlands aan. Deelnemers verkrijgen een tweedegraadsdiploma Nederlands als vreemde taal. Tijdens de opleiding leer je zowel in teamverband als individueel aan de slag te gaan. IPA focust op de zelfontplooiing van de studenten op het persoonlijk- , vak- en praktijkgebied. Het IPA biedt een diensten aan om het studeren te verlichten en te ondersteunen. IPA beschikt naast lesgevende docenten over een begeleidingsteam dat bestaat uit een opleidingcoördinator, een klassenmentor en een individuele studieloopbaan- en praktijkbegeleider.

 

Wat verwacht IPA van jou?

Wij verwachten dat je kennis over taalvaardigheid, taalbeschouwing, literatuur en vakdidactiek verwerft. Deze vier domeinen vormen het fundament van de opleiding. Daarnaast beschik je over een goede eigen beheersing van het Nederlandse als vreemde taal in al haar facetten.

We verwachten dat je je kunt inleven in de belevingswereld van jongeren en jongvolwassenen en dat je op verschillende niveaus met hen kunt communiceren, maar ook met ouders, collega’s, leidinggevenden en externe instanties.

Onderwijs is dynamisch en dat vereist een open studiehouding van docenten en studenten, gekenmerkt door creativiteit, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken.

Graag willen wij docenten afleveren die het onderwijs van Aruba willen verbeteren en innoveren.Weverwachten daarom van je dat je een beroepshouding ontwikkelt tot een verantwoordelijke beroepsbeoefenaar en burger.

Handig om te weten

Deze opleiding is in studiejaar 2013-2014 van start gegaan. De lesdagen zijn maandag, woensdag en donderdag en de colleges vinden plaats tussen 15.30 en 20.00 uur. Het schooljaar is verdeeld in 4 blokken van 10 weken inclusief een evaluatieweek. In elk blok wordt een aantal modules aangeboden en getoetst. Studenten, stagebegeleiders en stagescholen zijn samen verantwoordelijk voor een goed verloop van de praktische vorming van de studenten.

 

Leerlijnen en hoofdthema’s

De opleiding kent twee trajecten. Het verkorte traject voor reeds bevoegde leerkrachten duurt 3 jaar en het initiële traject duurt 4 jaar. De leerlijnen van de opleiding zijn taalvaardigheid, taalbeschouwing, literatuur en vakdidactiek. Daarnaast is er een speciale leerlijn in het eerste jaar om aan de professionele vaardigheid, de eigen taalbeheersing van het Nederlands, te werken. Om je als een tweedegraads Nederlands docent te vormen zijn de modules verdeeld in hoofdthema’s. Hier zijn een aantal van de hoofdthema’s:

   1.Vakdidactiek

 • Het schoolvak Nederlands
 • Differentiatie

    2. Taalvaardigheid

 • Leesvaardigheid
 • Luister- en kijkvaardigheid
 • Gespreksvaardigheid en spreken
 • Schrijfvaardigheid

    3. Taalbeschouwing

 • Taalstructuren en welgevormdheid
 • Taalverwerving, taalgebruik en taalvariatie
 • Morfologie, Syntaxis, Fonologie, en Semantiek
 • Nederlands als Vreemde Taal

    4. Literatuur

 • Literatuurgeschiedenis
 • Literaire analyse en interpretatie
 • Jeugdliteratuur
 • Caribische literatuur
 • Begeleidingsvormen

 

De opleiding kent verschillende vormen van begeleiding. Competentiegerichte begeleiding staat daarbij centraal. Gedurende het hele jaar krijg je hulp van je studieloopbaanbegeleider (SLB-er), die ook je stagebegeleider is. Samen kijk je naar de voortgang van je studie, zowel in theorie als in de praktijk, zowel binnen als buiten de school In de stage wordt je opgevangen door een sectie Nederlands bij wie je meeloopt en meedoet en waar je door middel van observatie- en vooral lesopdrachten het vak leert! In speciale gevallen kunnen decaan, psycholoog, drama- en / of logopedist ook een bijdrage leveren in de groei van jouw docentschap.

 

Bijzondere gevallen

Indien noodzakelijk krijgen studenten een speciaal traject aangeboden waardoor de stageperiode of zelfs de studie langer kunnen duren als het leerproces of de omstandigheden daarom vragen.

Na het behalen van het getuigschrift kan je in het bij EPB niveau 1 en 2, EPI en avo-onderwijs (mavo/havo/vwo) werken als bevoegde Nederlandse docent. (In havo en vwo alleen in de onder- en middenbouw.)

Er bestaan twee trajecten, een initiële en een verkorte opleiding. Om toegelaten te worden tot een van beide varianten beschikt de student over de volgende vooropleiding:

Om in aanmerking te komen voor toelating tot de Initiële opleiding beschik je over:

 • EPI niveau 4,
 • havo, of
 • vwo.

Toelating tot de Verkorte Opleiding is mogelijk voor

 • derdegraadsdocenten Nederlands,
 • zittende leerkrachten voortgezet onderwijs tweedegraads bevoegd met drie jaar lesgeefervaring in het voortgezet onderwijs en
 • onbevoegd docenten Nederlands met 3 jaar werkervaring in het vak Nederlands

 

 

 

Om de opleiding te volgen betaal je jaarlijks collegegeld. Verder moet je rekenen op kosten voor de aanschaf van boeken en materiaal voor het verzorgen van lessen en het maken van opdrachten. Tevens vinden er gedurende het jaar sociale activiteiten plaats waarvoor je een kleine extra bijdrage zult moeten geven.

Studiefinanciering

Als student van het IPA kom je in aanmerking voor studiefinanciering in de vorm van een lening. Voor meer informatie kun je terecht bij Directie Onderwijs, Afdeling Studiefaciliteiten en -begeleiding te Caya G.F. Betico Croes 38, Oranjestad.

 

 

 

 

Instituto Pedagogico Arubano INSPIRANDO FUTURO