Docenten/Onderzoekers

Het effect van verspreid aanbod van rekenvaardigheid

Op verschillende vakgebieden zijn er gunstige effecten geboekt in het voordeel van retentie van kennis op lange termijn. Omdat het wegzakken van rekenkennis voor grote problemen zorgt, heeft men op de lerarenopleiding op Aruba besloten om de rekenmodule ‘Rekenvaardigheid’ verspreid aan te bieden. Resultaten uit een eerste analyse toonde aan dat de interventie randsignificant was voor alleen studenten met mbo als vooropleiding. Door de beperkte steekproefgrootte kon men niet met zekerheid zeggen of dit resultaat typerend is voor deze vooropleiding. In een tweede analyse is men gaan kijken naar de invloed van andere factoren zoals ‘score vooropleiding’ en ‘percentage aanwezigheid’. Dit heeft geen nieuwe licht geworpen op het resultaat. Bij het verschil tussen mbo-ers met en zonder interventie, kon men wel concluderen dat mbo-ers uit de interventiegroep significant beter hebben gescoord op lange termijn retentie dan mbo-ers uit de controlegroep. Om uit te sluiten dat behaalde resultaten te danken zijn aan meetfouten, werd er besloten om nog twee cohorten te onderzoeken.

 

 

Het effect van een programma voor sociaal emotionele ontwikkeling en karaktervorming op het gedrag en gevoel van Arubaanse leerlingen.

De vraag is, hoe jongeren op Aruba, via het onderwijs, positieve attitudes, waarden, competenties en gedrag kunnen ontwikkelen, zodat zij een gezonde en duurzame bijdrage kunnen leveren aan hun eigen toekomst, de toekomst van anderen en van de sociale en natuurlijke omgeving? Om een eerste aanzet te geven tot het beantwoorden van deze vraag, is systematisch literatuuronderzoek gedaan naar ‘Evidence-Based’ methoden en interventies gericht op een gezonde en positieve ontwikkeling van kinderen/jongeren. Daarna is er, met een Evidence-based aanpak, een kleinschalig experiment (Randomised Controled Trial) uitgevoerd op 2 Arubaanse scholen. Dit onderzoek heeft plaats gevonden onder begeleiding van Professor dr. Wim Groot, directeur van de Teachers academy, Maastricht University. In dit experimenteel onderzoek zijn de effecten van een ‘evidence-based’ programma voor Sociaal-emotionele ontwikkeling en Character Educatie op bepaalde aspecten van een gezonde en positieve persoonlijke ontwikkeling, onderzocht. De resultaten worden in dit artikel gepresenteerd. Deze zijn veelbelovend. Uit de resultaten van de leerling-zelfrapportages en leerkracht-rapportage, blijkt o.a. dat de interventie-leerlingen na de interventie significant respectvoller en aardiger tegen anderen zijn, andere meer helpen, en zich vaker goed voelen wanneer ze goede dingen doen. Ook proberen ze meer om een beter persoon te worden, en voelen ze zich goed over zichzelf wanneer ze proberen om een beter persoon te zijn

 

Rapportage van een vervolgonderzoek naar de effectiviteit van determinanten op de BMI en de fitheid van kinderen

Obesitas wordt in de literatuur beschreven als een alarmerend probleem dat de laatste jaren wereldwijd sterk toeneemt. Dit heeft een negatief effect op het fysieke domein, hetgeen een weerslag heeft op andere levensdomeinen. Hierdoor kan er een disbalans in het functioneren van het individu ontstaan. Een effectieve interventie om het probleem van obesitas bij kinderen op school aan te pakken is daarom meer dan gewenst. Uit eerdere onderzoeken (Caballero et al., 2003; Davis et al., 2007) is gebleken dat het bij interventieprogramma’s belangrijk is om de omgevingsgebieden: ouders, school en gemeenschap, mee te nemen. Daarom wordt in dit experiment de klassikale instructie aan de interventiegroep, bestaande uit klas 5 van twee basisscholen, gecombineerd met lezingen voor de ouders. Volgens Davis et al. (2007) worden de ouders als de belangrijkste schakel gezien om het gedrag en de houding van de kinderen te beïnvloeden.

Doel van het experiment is om na te gaan of het introduceren van een omgevingsgericht gezondheidsprogramma effect heeft op de lichamelijke gesteldheid van kinderen onder wie ook enkelen met overgewicht of op andere determinanten die volgens de literatuur gerelateerd zijn aan obesitas en fitheid.

 

 

Moedertaal als instructietaal in het rekenonderwijs

Nederlands is de officiële instructietaal in het onderwijs op Aruba, terwijl de moedertaal Papiamento de meest gesproken taal is op het eiland (CBS, 2010). Daarnaast wordt rekenen als een lastig vak ervaren door de IPA-studenten. Dit experiment onderzoekt de vraag of het invoeren van de moedertaal, Papiamento, als instructietaal de rekenprestaties van de IPA-studenten zal verbeteren. Het experiment vindt plaats bij twee cohorten. Deze twee cohorten worden samengevoegd en de voor- en nameting worden met elkaar vergeleken. Er wordt ook drie regressiemodellen toegepast. Deze studie concludeert dat er geen significant effect van de moedertaal als instructietaal op de rekenprestaties is gevonden. Er is wel een positief significant effect gevonden bij de samenhang tussen de voor- en nameting.

 

De invloed van Nederlandse speelfilms op de spreekvaardigheid en motivatie van Pabo-studenten op Aruba

Nederlands is de officiële instructietaal in het onderwijs op Aruba, terwijl de moedertaal Papiamento de meest gesproken taal is op het eiland (CBS, 2010). Daarnaast wordt rekenen als een lastig vak ervaren door de IPA-studenten. Dit experiment onderzoekt de vraag of het invoeren van de moedertaal, Papiamento, als instructietaal de rekenprestaties van de IPA-studenten zal verbeteren. Het experiment vindt plaats bij twee cohorten. Deze twee cohorten worden samengevoegd en de voor- en nameting worden met elkaar vergeleken. Er wordt ook drie regressiemodellen toegepast. Deze studie concludeert dat er geen significant effect van de moedertaal als instructietaal op de rekenprestaties is gevonden. Er is wel een positief significant effect gevonden bij de samenhang tussen de voor- en nameting. 

  

Translanguaging: de brug naar de 21ste eeuwse vaardigheden

In deze discussiepaper worden de twee concepten “translanguaging” en “21ste eeuwse vaardigheden” besproken en gekoppeld aan traditionele en vooruitstrevende visies op taalleren en vakoverstijgende schoolse vaardigheden in het Arubaanse onderwijs.

 

Leidt het integraal gebruik van de voorspellende leesstrategie in combinatie met andere leesstrategieën en technieken tot betere resultaten in begrijpend lezen? 

Nederlands is de officiële instructietaal in het Arubaanse onderwijs en is tevens beschouwd als een tweede en gelijktijdig een vreemde taal voor het Arubaanse kind. Begrijpend lezen is daarom een van de meest voorkomende struikel - blokken voor het kind. Het veelvuldig gebruik van leesstrategieën in de school is daarom zeer belangrijk om het begrip op te voeren. Dit literatuuronderzoek heeft als doel een duidelijk beeld te geven van het effectief gebruik van leesstrategieën in een meer collectief verband waarbij het voorspellende leesstrategie in samenwerking met andere strategieën het kind een breder beeld van tekstbegrip kunnen bieden. De verschillende studies die zijn gebruikt om data en informatie te vergaren werden gescreend, om op die manier een goede selectie te kunnen maken van de meest accurate onderliggende informatie. Als resultaat is bewezen dat het gebruik van leesstrategieën in een geheel, effectiever zijn op toetsscores begrijpend lezen en meer begrip bieden aan het kind in het onderwijs. Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat het gebruik van leesstrategieën in een groepsverband effectiever zijn, vooral als het tweedetaal of vreemde taal gebruikers betreft.

 

Hebben het aanbieden van leesstrategieën invloed op de schrijfvaardigheid van leraren in opleiding?

Dit artikel zal onderzoeken of studenten in het Hoger Onderwijs op Aruba baat zullen hebben bij een vorm van actief leren, de reciprocal teaching. Nagegaan zal worden of er positieve effecten te bespeuren zijn op hun schrijfvaardigheid. Studenten ( N=34) werden willekeurig toegewezen in een controle - en interventiegroep. In beide groepen werd dezelfde leerstof aangeboden, maar in de interventiegroep werd via het aanbieden van leesstrategieën getracht de studenten op een andere manier kennis bij te brengen. Dit experiment neemt 7 lesweken in beslag. De statistische gegevens tonen aan dat er geen significant effect is tussen de scores van de experimentele en controlegroep.

      

DE IMPACT VAN ACTIEVE MUZIEK-INSTRUCTIE OP DE PRESTATIES VAN LEERLINGEN IN HET ARUBAANSE REKENONDERWIJS

Het doel van dit literatuuronderzoek is om inzichtelijk te maken welke academische -, ruimtelijke - en rekenvaardigheden verworven kunnen worden door leerlingen die actieve muziekinstructie krijgen en deel uitmaken van muziekensembles. Specifieker: inzichtelijk maken wat de impact van muziek is op de prestaties in het rekenonderwijs. Er werden onderzoeken vergeleken waar muziekinstructie in het onderwijs werd geïmplementeerd, zowel bij kleuters als bij leerlingen van het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs. De resultaten suggereren dat studenten die deel uitmaken van een muziekensemble, en leerlingen en kleuters die actieve muziekinstructie krijgen, significant hoger scoren op academische prestaties, intelligentieniveau, perceptie en geheugen. Bovendien was de bevinding dat actieve muziekinstructie een significant positief effect heeft op de ontwikkeling van de ruimtelijke intelligentie. Er is echter geen significant statistisch verschil gemeten bij de gemiddelde testscores van rekenen tussen studenten die enige muziekinstructie gekregen hebben en studenten die in het geheel geen muziekinstructie hebben gehad.

   

EFFECTIEVE WOORDENSCHATUITBREIDING VOOR VREEMDE TAAL ONDERWIJS

In een poging om te achterhalen wat een succesvol programma woordenschatuitbreiding voor het basisonderwijs zou moeten bevatten, is er in deze reviewstudie onderzoek gedaan naar didactische kenmerken die positieve invloed hebben op de uitbreiding van de woordenschat van leerlingen. Er is met name gekeken naar onderzoeken met een verschillende aanpak van intentioneel directe of indirecte woordenschatuitbreiding, omdat deze het beste passen in het Arubaanse onderwijs waar Nederlands een vreemde taal is en woordkennis niet vanzelf wordt verworven. Hoewel niet alle onderzoeken in deze studie een positief significant effect hebben gemeten, hebben ze met elkaar gemeen dat er in de resultaten altijd een groei van de woordenschat is geconstateerd. Dit zou belangrijke implicaties kunnen hebben voor woordenschatonderwijs