• icon-altStudiejaar 2024 - 2025
 • icon-alt4 Jaar
 • icon-altInschrijfgeld fl 80,-
Welkom bij de Leraar van het  Primair Onderwijs


Durf je het aan om voor een groep kinderen te staan? Kun je verantwoordelijkheid dragen en zowel zelfstandig als in teamverband werken? Ben je nieuwsgierig en creatief? Wil je kinderen helpen zich verder te ontwikkelen? Dan is de lerarenopleiding aan het Instituto Pedagogico Arubano (IPA) wel iets voor jou! Het IPA is een instelling voor hoger beroepsonderwijs (HBO) die je opleidt tot een startbekwame leraar. Een leraar die competent kan functioneren in de klas, in een schoolorganisatie en in de sociale omgeving. Een leraar die naast het lesgeven en begeleiden, de leerlingen en collega’s motiveert en inspireert. Durf jij deze uitdaging aan? Dan is het zeker de moeite waard om meer te lezen over de opleiding en het beroep van leraar Primair Onderwijs.

Wat kun je van het IPA verwachten? 

De bacheloropleiding leraar primair onderwijs voldoet aan de kwaliteitseisen van het NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie). Om de 6 jaar wordt de opleiding gevisiteerd en draagt het IPA er zorg voor dat de opleiding up-to-date blijft met de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast biedt het IPA een aantal services aan studenten om het studeren te ondersteunen en om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het IPA werkt daarvoor intensief samen met haar opleidingsscholen en heeft een betrokken begeleidingsteam, dat uit leerjaarcoördinatoren, instituutsopleiders, schoolopleiders,werkplekbegeleiders, studentcoaches, psychologen, een decaan en vakopleiders bestaat. Op de opleiding leer je zowel in teamverband als individueel aan de slag te gaan. IPA focust op de zelfontplooiing van al haar studenten, zowel op het persoonlijke als op het professionele vlak.


Wat verwacht het IPA van jou? 

Wij verwachten dat je een goede beheersing hebt van de vakken die in het primair onderwijs worden aangeboden. Vanaf de aanmelding verwacht het IPA dat je je goed voorbereidt op de toelatingstoetsen. Ook verwachten wij dat je je in de belevingswereld van een kind kan inleven en op verschillende niveaus kan communiceren met kinderen, maar ook met ouders, collega’s en externe instanties. Verder verwachten we dat je groeit in je beroepshouding tot een verantwoordelijke beroepsbeoefenaar en burger. Het Arubaanse onderwijs is dynamisch en vergt veel creativiteit, flexibiliteit, een open houding, doorzettingsvermogen en oplossingsgericht denken. Wij willen daarom graag docenten afleveren die het onderwijs van Aruba willen verbeteren en innoveren.

Inhoud van de opleiding

De opleiding kent een semestersysteem. Elk schooljaar bestaat uit twee semesters. Elk semester bestaat uit 13 lesweken, 2 stageweken en 3 evaluatieweken. De lesweken worden in de vorm van blended onderwijs aangeboden. Blended onderwijs is een combinatie van face-to-face onderwijs en asynchroon online onderwijs, dat ondersteund wordt door een Electronische Leeromgeving (ELO). De verhouding tussen face-to-face en asynchroon online onderwijs varieert per module. De opleiding is een fulltime opleiding. De opleiding heeft een duur van vier jaar.


Vormingsgebieden


De opleiding is opgedeeld in vier vormingsgebieden. Deze vormingsgebieden zijn pedagogisch-didactische vorming, vakspecifieke en vakdidactische vorming, praktische vorming en persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO).

1. Pedagogisch-didactische vorming

In de pedagogisch-didactische vorming ontwikkel je kennis, inzichten en vaardigheden die je in staat stellen om onderwijs te organiseren en opvoedingsverantwoordelijkheid op je te nemen. Je krijgt hiervoor modules vanuit de sector Peda, die een combinatie aanbieden van theorieën en methodieken op het gebied van de onderwijskunde en algemene didactiek, orthopedagogiek, psychologie, pedagogiek en opvoedkunde.


2. Vakspecifieke en vakdidactische vorming

De vakspecifieke en vakdidactische vorming richt zich op het je eigen maken van kennis en inzichten van de vakken van het primair onderwijs. Door de modules van de verschillende vakgebieden ontwikkel je vaardigheden, attitudes en inzichten die nodig zijn voor het kunnen organiseren van onderwijs in alle vak- en vormingsgebieden van het primair onderwijs.

De vak- en vormingsgebieden die aan bod komen zijn:

 • Talen en Communicatie: Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans;
 • Rekenen en Wiskunde;
 • Mens en Maatschappij;
 • Natuur en Techniek;
 • Gezondheidseducatie;
 • Persoonlijke Vorming;
 • Natuur en Techniek (inclusief ICT);
 • Kunstzinnige Vorming: Muziek, Beeldende Vorming, Drama en Dansante Vorming.

3. Praktische vorming

De praktische vorming is de stage die je loopt op de opleidingsschool en die we ook wel werkplekleren noemen. Het werkplekleren richt zich op de ontwikkeling van concrete vaardigheden van een leraar in een klas, in een schoolorganisatie en in de samenleving als geheel. Het werkplekleren wordt georganiseerd en begeleid vanuit het IPA in samenwerking met opleidingsscholen die verbonden zijn aan het IPA. Op je opleidingsschool ben je vanaf het eerste jaar al een collega in opleiding (cio) en werk je elke week samen met medestudenten uit leerjaar 1, 2, 3 en 4 binnen het team van de school. Je wordt op je school begeleid door de schoolopleider die het aanspreekpunt is voor alle cio’s in de opleidingsschool. Hier word je dus al vanaf het eerste jaar intensief begeleid in het je eigen maken van het beroep van leraar.
 
4. Persoonlijke en professionele ontwikkeling (PPO)

De persoonlijke en professionele vorming is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes voor de student als persoon, als burger en als professional. Hier gaat het om aspecten zoals: omgaan met informatie, organisatorische vaardigheden, onderzoeken, presenteren, communicatieve en sociale vaardigheden, samenwerken, presenteren, persoonlijke groei en oriëntatie op de maatschappij. Voorbeelden van programma onderdelen van de algemene vorming zijn: onderzoek en ontwikkeling, Informatie en communicatie technologie, maatschappelijke vorming en samenwerken met de omgeving, afstudeerproject.


Studiefasen

De vierjarige opleiding kent drie studiefases waarbij in elke fase een specifiek doel centraal staat. De drie studiefasen zijn:

1. Propedeusefase

Het eerste jaar is het propedeutisch jaar. In deze fase van de opleiding oriënteer je je op je toekomstige beroep als leraar. Ook ga je al snel aan de slag op een school, waarbij je niet alleen toekijkt, maar ook meedoet in de klas. In de propedeusefase van de opleiding maak je kennis met alle vak- en vormingsgebieden en de verschillende leeftijdsgroepen. Aan het eind van de propedeusefase krijg je een definitief studieadvies.
 
2. Middenfase

In de middenfase ga je verder met je beroepsgerichte vorming die plaatsvindt in het tweede jaar en het derde studiejaar. De middenfase richt zich vooral op de ontwikkeling van concrete beroepsvaardigheden om les te geven aan jonge kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar en oudere kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. In deze fase speelt de vakdidactiek een belangrijke rol. Aan het einde van de middenfase komen alle kennis, vaardigheden en attitudes die je tot dan toe hebt opgedaan bij elkaar in verschillende onderdelen. De middenfase eindigt met het project "Perspectiva Mundial". De hoofdthema’s die bij Perspectiva Mundial aangeboden worden zijn: duurzame ontwikkeling, diversiteit, wereldburgerschap en onderwijsvernieuwing. Tijdens deze periode neem je deel aan een verplichte buitenlandse stage. Hierdoor krijg je de kans om je horizon te verbreden. Je zal kennis opdoen van pedagogisch-didactische opvattingen ergens anders op de wereld, bijvoorbeeld in landen van het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Verenigde Staten of Europa.


3. Afstudeerfase

De afstudeerfase is de laatste fase van het studieprogramma van het IPA en vindt plaats in het vierde studiejaar. Deze fase bouwt voort op en geeft een afronding aan de kennis en vaardigheden die je gedurende de voorafgaande fasen hebt opgedaan. In de afstudeerfase word je een leraar in opleiding (LiO) en ga je je ontwikkelen tot een startbekwame leerkracht. In dit jaar kies je voor een vernieuwings- of verbeteringsonderwerp waarin je je verder gaat verdiepen en waarvoor je een praktijkonderzoek gaat uitvoeren dat leidt tot een beroepsproduct dat bijdraagt aan deze vernieuwing of verbetering op je school. Dit afstudeerproject voer je uit tijdens het LiO-schap op je opleidingsschool. Het onderzoek vormt de basis van je afstudeerscriptie en voor het beroepsproduct dat je ontwikkelt. Je rondt de afstudeerfase af met een eindassessment waarin je laat zien dat je over alle competenties beschikt om jezelf een startbekwame leerkracht te mogen noemen.

Werkplekleren

Op het IPA leer je theorieën en methodieken, maar deze kennis moet je vooral ook adequaat en op verschillende manieren toe kunnen passen in de praktijk. Om een goede afstemming te waarborgen tussen wat je op het IPA leert en wat je op school leert, werkt het IPA intensief samen met een aantal opleidingsscholen in het samenwerkingsverband Kibrahacha. Vanaf het eerste studiejaar ben je een collega-in-opleiding (cio) op een opleidingsschool en krijg je ervaring op zowel kleuter- als basisscholen. Ook leer je samen te werken met maatschappelijke instanties. Bureau Praktijk zorgt samen met de opleidingsscholen voor de plaatsing van de studenten en houdt overzicht over alles dat te maken heeft met leerwerktaken en assessments. Het werkplekleren op de opleidingsscholen heeft een opbouwend karakter. In het eerste leerjaar ben je 1 dag in de week op de opleidingsschool en in het tweede leerjaar is dat 2 dagen per week. In het derde leerjaar is dat 3 dagen per week en in het vierde leerjaar 4 dagen per week. In leerjaar 1 t/m 3 heb je naast de stagedagen ook twee volle weken stage in elk semester.

Afstuderen

In het vierde leerjaar ben je grotendeels in de praktijk voor je LiO-stage. Je start het jaar gelijk op je opleidingsschool en komt steeds 1x per week naar het IPA. Op deze terugkomdagen ben je bezig met het verdiepen van je kennis van vernieuwing en het voorbereiden op het afstuderen. Er zijn drie examenonderdelen, namelijk de LiO-stage, het afstudeerproject (ASP) en het eindassessment.


Begeleidingsvormen

Het IPA kent verschillende vormen van begeleiding die gedurende de opleiding worden geboden, variërend van studiebegeleiding tot persoonlijke en professionele begeleiding. Zo krijg je bijvoorbeeld studieloopbaanbegeleiding, stagebegeleiding, vakinhoudelijke begeleiding, projectbegeleiding en afstudeerbegeleiding. Sommige vormen van begeleiding krijg je gedurende de gehele opleiding, maar nemen af in intensiteit naarmate je vordert.
Na de opleiding 

De mogelijkheden na het succesvol afronden van deze opleiding zijn veel. De meeste afgestudeerde studenten gaan direct aan het werk. Aruba heeft veel kleuter- en basisscholen die steeds weer op zoek zijn naar nieuwe collega’s. Een aantal studenten met het getuigschrift van het IPA gaan ook in het buitenland werken of kiezen ervoor om verder te studeren bij een aansluitende post-HBO of masteropleiding, hetzij op het IPA zelf of in het buitenland.

Contact

Voor vragen ter verduidelijking kunt u contact opnemen met:

Decanaat
Mw. Ingrid Captain 

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 524-3127

Dhr. Gregrory Goedgedrag
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 524-3147

 
Studiekosten


Om aan het IPA te kunnen studeren, wordt er jaarlijks een studentenbijdrage van je gevraagd. Verder moet je rekenen op kosten die gemaakt zullen worden voor aanschaf van boeken en materiaal voor het verzorgen van lessen en het maken van opdrachten. Tevens vinden er gedurende het jaar sociale activiteiten plaats waarvoor je een kleine extra bijdrage zult moeten betalen.


Studiefinanciering

Als student van het IPA kom je in aanmerking voor een studielening. Voor meer informatie over deze lening kun je terecht bij Directie Onderwijs, Afdeling Studiefaciliteiten en – begeleiding. Je kunt ze bereiken via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 528 3400

Toelatingseisen


Om toegelaten te worden tot de opleiding leerkracht primair onderwijs moet je in het bezit zijn van een:

 • HAVO- of vwo diploma;
 • Mbo diploma (niveau 4);
 • of een gelijkgesteld diploma.

Kandidaten in de examenklas van bovengenoemde opleidingen kunnen zich al aanmelden.

Als je op 1 september van het jaar van aanvang van de opleiding 21 jaar of ouder bent of zal zijn, en je niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 4 beschikt en ook niet in de examenklas bent, kun je je ook aanmelden voor de 21+ toets. De 21+ toets meet of je beschikt over de kennis die verwacht mag worden op een havo-niveau.


Selectieve toelatingstoetsen

Met de juiste vooropleiding of een geslaagde 21+ toets ben je er nog niet. Het IPA hanteert namelijk ook selectieve toelatingstoetsen. Nadat je je hebt aangemeld, ontvang je een uitnodigingsbrief voor deelname aan de toelatingstoetsen. Voor de toelatingstoetsen wordt een studiepakket aangeraden. Het studiepakket kun je tegen betaling afhalen bij de Studenten Services. Je krijgt ook informatie over goede oefensites waarmee je je goed kan voorbereiden. De toelatingstoetsen worden in het voorjaar afgenomen en bestaan uit beroepsgerichte testen en een motivatietest. De beroepsgerichte testen zijn twee taaltoetsen (Papiamento en Nederlands), een rekentoets en een logopedische screening. De motivatietest richt zich voornamelijk op het vaststellen of er persoonlijke factoren zijn die het bemoeilijken of onmogelijk maken om het beroep van leraar te beoefenen.

Aanmelden

Wil je studeren aan het IPA? Dan moet je je allereerst hiervoor aanmelden. Om je aan te melden moet je via deze website het digitale aanmeldingsformulier invullen. Bij de aanmelding moet je ook een betalingsbewijs toevoegen van de aanmeldingskosten.

De kosten voor het aanmelden bedragen AWG. 80,- en dit bedrag dient overgemaakt te worden op de volgende bankrekening:

Instituto Pedagogico Arubano
Arubabank 13 12 14 413
Isaac Wagemakerstraat 11, San Nicolas.

De aanmelding is gesloten